X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

امنیت غذا تغذیه ص


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 71

 

« بنام خدا »

پیشگفتار

بخشی ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی فرابخشی است. همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان اموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی فرابخشی امنیت غذا تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور چارچوب دستورالعمل‌های سازمان حضور نمایندگانی سایر بخش‌ها شرح زیر تدوین نمایدکه سند پیوست نتیجه همکاری مشارکت صمیمانه می‌باشد. مجموعه زمانی منجر ایمنی امنیت غذا کشور خواهد که سیاستهای اجرایی پروژه برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه اجرا دراید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی پروژه‌ها وزارت بهداشت ، درمان اموزش پزشکی تهیه شده که بخش‌های مختلف توسعه کشور می‌توانند قالب تدوین برنامه‌ها پروژه‌های خود استفاده نمایند. ضرورت دارد دبیرخانه‌ای همین‌منظور سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور راه‌اندازی دبیرخانه شورایعالی سلامت عهده‌دار مسیولیت گردد هماهنگی هدایت لازم طول برنامه بعمل اورد.

جای دارد اقایان دکتر علی‌اکبرسیاری معاون محترم هماهنگی دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان اموزش پزشکی ، دکتر ناصرکلانتری ریاست محترم انستیتو تغذیه‌ای صنایع غذایی ، دکتر محمدمهدی قاسمی شورای سیاستگذاری سازمان صداوسیما ، دکتر فرهاد طاهریان سازمان دامپزشکی ، سیدفرزاد طلاکش سازمان دامپزشکی ، تقی‌ جامه‌بزرگ وزارت صنایع معادن ، عزیز حاجی‌پور وزارت جهاد کشاورزی ، سیدعلی امامی دفتر بررسی مصرف محصولات وزارت بازرگانی ، حسین محمد علیزاده هنجنی مجید مزیدابادی فراهانی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور ، خانمها دکتر شیخ‌الاسلام ، عبدالهی منیرالسادات علیان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خانم بیتا صمیمی وزارت جهاد کشاورزی اقای مهندس همایون فرزان معاونت هماهنگی وزارت بهداشت که تهیه سند مشارکت داشته‌اند تشکر قدردانی نموده زحمات اقای مهندس عیسی منصوری انستیتو تغذیه‌ای صنایع غذایی که مسیولیت تدوین نهایی سند برعهده داشته‌اند تشکر نمایم. امید تعامل همکاری بین‌بخشی درطول برنامه بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرای تحقق اهداف ادامه یابد.

دکترمسعود پزشکیان

وزیر

1- تعریف محدوده فرابخش

توسعه انسانی، هدف مسیر توسعه ملی امنیت غذایی یکی معیارها ابزارهای توسعه انسانی است. استفاده تعبیر "زندگی سلامت رفاه" بعنوان یکی مولفه توسعه انسانی، حصول سطح مناسبی سلامت امنیت غذا تغذیه یکی مقاصد جدی سیاستگذاریهای ملی زیر ملی شناخته شود. بنا تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد "همه مردم تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی اقتصادی غذای کافی، سالم مغذی تامین نیازهای تغذیه ترجیحات غذایی" خود باشند. بدین ترتیب دسترسی غذای کافی مطلوب سلامت تغذیه محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه زیر ساخت نسل اینده کشور است.

از سوی دیگر مبتنی نگرشهای علمی دهه اخیر، دسترسی اقتصادی فیزیکی غذای کافی بمنظور زندگی سالم فعال، سویی بعنوان حق احاد جامعه شکوفایی قابلیت سویی دیگر بعنوان ازادی مثبت وظیفه دولت جهت تامین دانسته شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول سوم، بیست نهم چهل سوم، ضرورت تامین نیازهای اساسی، رفع فقر برطرف ساختن هر نوع محرومیت زمینه تغذیه، رفاه فردی اجتماعی تاکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار بویژه نشست هزاره سران، سایر کشورهای جهان، رسما" تعهد سیاسی عزم کلی خود کاهش گرسنگی، سوء تغذیه دستیابی امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود رویکرد سیاستگذاریهای سطح ملی قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران افق 1404 هجری شمسی»، «سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» «برنامه چهارم توسعه»، بخوبی بیانگر اهمیت موضوع تعهد دولت است.

نقطه ثقل موضوع امنیت غذا تغذیه، چندضابطه فرابخشی بودن است. ترتیب که فارغ فرابخشی بودن سطح تیوریک سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل اجرای مشترک توسط بخشها زیر بخشهای مختلف است. چنانکه زیر سیستمهای «تولید عرضه»، «نگهداری، فراوری توزیع»،«مصرف» و«سلامت» بطور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال هر یک زیرسیستمها امنیت غذایی سطح خانوار فرد تاثیر منفی خواهد داشت.

به ترتیب سند فرابخشی حاضر، نه تجمیعی مسایل درون بخشها بلکه نقاط ثقل حلقه اصلی ارتباط بین بخشها امر غذا تغذیه توجه قرار دهد. رویکرد که صورتیکه بتوانیم هسته اصلی اعمال سیاست قرار دهیم، سایر حوزه بطور خود بخود اثر ارتباط سیستمیک، متاثر شده راستای اهداف نظر حرکت کرده بهبود خواهند یافت.